Судовий розгляд адміністративної справи

Судовий розгляд адміністративної справи

Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено КАС України.

Справи щодо прийняття на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби розглядаються та вирішуються протягом розумного строку, але не більше двадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Адміністративне судочинство здійснюється державною мовою.

Особи, які беруть участь у справі та не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися рідною мовою або мовою, якою вони володіють, а також послугами перекладача в порядку, встановленому КАС України.

Адміністративні справи розглядаються в залах судових засідань. У Чернівецькому окружному адміністративному суді справи розглядаються також в кабінетах суддів.

Під час судового засідання здійснюється повне його фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу, крім випадків неявки в судове засідання всіх осіб, або у разі, коли розгляд справи здійснюється за відсутності осіб.

Фіксування судового засідання технічними засобами здійснює секретар судового засідання, а у випадку відсутності сектератя судового засідання, його обов’язки, за розпорядженням головуючого, виконує інший працівник апарату суду, який відповідно до своїх обов’язків, визначених посадовою інструкцією, може здійснювати такі заходи

Перед початком засідання секретар судового засідання або судовий розпорядник з’ясовує явку учасників судового процесу і запрошує їх до судового засідання.

Присутні в залі судового засідання повинні дотримуватись порядку судового розгляду, який забезпечується головуючим суддею та судовим розпорядником, і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні.

Особи, присутні у залі судового засідання, при вході та виході до зали суду судді повинні встати. Особи, які беруть участь у справі: свідки, експерти, спеціалісти, – дають пояснення, показання, відповідають на питання та задають питання стоячи, після надання їм слова головуючим у судовому засіданні. Оголошення рішення суду особи, присутні в залі судового засідання, заслуховують стоячи. Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні.

Учасник судового процесу, а також інші особи, які перебувають в залі судового засідання, зобов’язані звертатися до судді (суду) словами «Ваша честь» і підкорятися розпорядженням головуючого. Звернення одного учасника судового процесу до іншого починається словом «шановний (шановна)».

Документи та інші матеріали у справі, у судовому засіданні передаються головуючому через судового розпорядника.

Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень.

Особи, які беруть участь у справі, мають право знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання і відводи; давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі: свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм КАС України.

Крім зазначених вище прав та обов’язків осіб, які беруть участь у справі позивач має право, до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви. Крім того, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову у будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Права та обов’язки відповідача. Крім прав та обов’язків, зазначених вище, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

До осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню адміністративного судочинства, судом застосовуються наступні заходи процесуального примусу:

  • 1) попередження;
  • 2) видалення із залу судового засідання;
  • 3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
  • 4) привід.

Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє особу від виконання нею своїх обов’язків, встановлених кодексом адміністративного судочинства України.

До учасників адміністративного процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними головуючого застосовується попередження, а в разі повторного вчинення таких дій – видалення із залу судового засідання.

У разі неподання без поважних причин письмових чи речових доказів, що витребувані судом, та неповідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів для дослідження судом.

До належно викликаних особи, особисту участь якої визнано судом обов’язковою, свідка, які без поважних причин не прибули у судове засідання або не повідомили причини неприбуття, може бути застосовано привід до суду через органи Національної поліції з відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення.